Skip to main content

ประกาศพะยอมเกส์ ครั้งที่ 16

การแข่งขันกีฬากีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 16 "พะยอมเกมส์"

ประกาศ กำหนดชนิดกีฬาและประเภทกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ ๑๖ "พะยอมเกมส์" พ.ศ ๒๕๖๖
ข้อกำหนดหลักกณฑ์และวิธีการในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก (พะยอมเกมส์) พ.ศ. ๒๕๖๖