Skip to main content

เลขเก้าไทย

แสดงถึง ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

คลื่นสีน้ำเงิน

หมายถึง สีแทนองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ปลาโลมา 4 ตัว

หมายถึง 1 วิทยาเขต และ 3 เขตพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย เขตพื้นที่บางพระ เขตพื้นที่อุเทนถวาย เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ และวิทยาเขตจันทบุรี