Skip to main content

       วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.ได้มีการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีม 2 คนชาย โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชนะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (2:1)

PR PAYOMGAME