Skip to main content

       วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.30 น.ได้มีการแข่งขันกีฬา E-Sport ระหว่าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ VS โครงการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์

PR PAYOMGAME