Skip to main content

        วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น.ได้มีการแข่งขันกีฬาวอลเล่บอล ประเภททีมชาย คณะบริหารธุรกิจสารสนเทศ แพ้ คณะเกษตรศาสตร์(1:2)

PR PAYOMGAME