Skip to main content

        เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ผลจากการแข่งขันกีฬา E-Sport คณะมนุษยศาสตร์ ชนะ คณะเทคโนโลยีสังคม (2:0)

PR PAYOMGAME