Skip to main content

       เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ผลจากการแข่งขันกีฬา E-Sport คณะเกษตรศาสตร์ ชนะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2:0)

PR PAYOMGAME