Skip to main content

           วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.ได้มีการแข่งขันกีฬาฟุตซอล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสมอ คณะศิลปศาสตร์ (1:1)

PR PAYOMGAME