Skip to main content

        วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รักษาราชการแทน รองอธิการบดี ร่วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พะยอมเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ.2565 แถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันชิงชัยความสามารถ 15 ชนิดกีฬา ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากร จากทุกสังกัดคณะ 4 เขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเป็นผู้แทนในการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน ณ ห้องประชุมตะวันฉาย อาคารเอนกประสงค์และกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรี

admin payomgame